Jouw hand

//Jouw hand

Jouw hand

Waarom zou ik schrijven over jouw hand? Jouw hand die tussen waken en slapen op me rust en liedjes op mijn lichaam componeert. Liedjes schrijven vind je het leukste wat er is. Als jouw vingers in de halfslaap mijn heup als een toetsenbord bespelen, voel ik me geliefd en net zo belangrijk voor jou als jouw liedjes.

Wanneer ik in de nacht opsta om naar de wc te gaan, til ik jouw hand behoedzaam op en leg haar op de matras waar ze op me blijft wachten. Nadat ik me weer onder de deken heb genesteld, pak ik jouw hand voorzichtig om haar vervolgens op mijn heup of been terug te leggen. Ik slaap als een ballerina. Op mijn zij, één been gestrekt, het ander met het knie tot aan mijn neus opgetrokken. Zachtjes streelt jouw hand mijn lichaam terwijl je slaapt. Een enkele keer kruipen jouw vingers tussen mijn dijen. Overdag – als je bij bewustzijn bent- zeg je vaak: ‘Die benen!’, terwijl je er bewonderend naar kijkt. ‘Ik heb er twee,’ antwoord ik dan. Soms maak ik met gespierde kuiten balancerend op mijn tenen een aantal danspassen. Ooit wou ik immers danseres worden.

In mijn eentje in de badkamer inspecteer ik mijn ledematen op cellulitis, spataderen, hangende dijen… ik wil je blij blijven maken met mijn benen. Je zegt dat je me net zo mooi zult vinden als ik ben afgetakeld. (Dat laatste woord gebruik ikzelf, jij niet.) Belangrijker: dat je dan net zoveel van me zult houden als nu. In het donker van de nacht onder de deken voel ik me mooi. In gedachten zie ik jouw vaders hand die een tijd geleden nog de hand van jouw moeder greep. Het leek of hij haar nooit meer wou loslaten. Hij was bang om te gaan. Houd je net zoveel van me als jouw vader van jouw moeder hield? We kennen elkaar lang niet zo lang als zij elkaar hebben gekend. Dat is onmogelijk en zal nooit gebeuren. Die tijd samen hebben we niet.

Nu ligt jouw warme hand op mijn rug. De enige hand in de tweede persoon die mijn lichaam kent en beroert gelijk de mijne. Liefdevoller eigenlijk. Mijn eigen handen kunnen hard en streng zijn voor mezelf. Terwijl jouw geest op weg is naar dromenland, dansen jouw vingers als de poten van een spin over mijn huid. Je hebt altijd liedjes in jouw hoofd net zoals ik voortdurend beelden en woorden in mijn hoofd heb. Ik vraag me af welk liedje jou op dit moment wordt ingefluisterd en denk aan de musicus Giuseppe Tartini. Ik ben ervan overtuigd dat in ons geval niet de duivel aan het werk is, maar minstens een God van liefde als die al bestaat. Onze liefde is van zichzelf echter goddelijk genoeg.

Langzaam worden de vingers rustig. Jouw ademhaling wordt diep en zwaar. De dansende spin op mijn rug glijdt naar beneden waar die op mijn heiligbeen blijft liggen. Jouw liedje is gecomponeerd. Nu kan ik ook gaan slapen, maar eerst wil ik vertellen over jouw hand. Ik til haar op en leg haar behoedzaam op de matras. Ik sta op en ga schrijven in de wetenschap dat er op me wordt gewacht.

 

2018-10-11T13:02:32+00:00

About the Author:

16 Comments

 1. Leny Bravenboer 03/10/2018 at 08:31 - Reply

  Prachtig geschreven, ik ben blij dat je bent opgestaan, om dit te schrijven, fijne dag Henriette

  • Lilith 03/10/2018 at 09:10 - Reply

   Dankjewel Leny! Jij ook een heel mooie dag gewenst.

  • Anne 07/10/2018 at 15:26 - Reply

   Heel mooi gezegd Henriëtte

 2. Ton van Dort 03/10/2018 at 10:14 - Reply

  Prachtig, schilderen met woorden naar een mooi verhaal.
  en dan die benen..

 3. Antoinette 03/10/2018 at 10:36 - Reply

  Geniet. Liefs Antoinette

 4. Jacques Smeets 03/10/2018 at 11:07 - Reply

  Erg mooi en poëtisch geschreven Henriëtte. Handen spreken een taal die vrijwel altijd direct wordt begrepen. Tussen liefdevol en bruut ligt een wereld van nuances. De handen vertellen over die werelden, voor eenieder weer anders. De aftakeling zie ik persoonlijk meer als de verandering. Alles heeft meerdere opties, minimaal twee. Mariet en ik leven al 42 jaar samen in een huis en delen het bed met elkaar. De liefde lijkt door de jaren heen alleen maar te zijn gegroeid, ook de benadering van elkaar. Liefde en seksualiteit worden vaak in één adem genoemd, maar het zijn twee verschillende belevingen die a.h.w. en soms letterlijk tot een geheel samensmelten.
  O ja, ik heb ook heel vaak liedjes in mijn hoofd, niet altijd en overal, maar wel vaak. Het lied dat de laatste tijd door mijn hoofd klinkt is het lied dat ik samen met een gelegenheidskoor zong voor de dubbel cd ‘De Ganse Kluur’ van de Hoensbroekse Amateurkunst (HAK). De titel:
  ‘Werde der du bist’.

 5. Ine Tummers 03/10/2018 at 11:08 - Reply

  Wat geweldig dat je de liefde zo kan beleven en beschrijven! Het is je van harte gegund, lieve Henriëtte! Kus.

 6. Filip van der cruyssen 03/10/2018 at 12:21 - Reply

  Zeer mooi geschreven…ik wens je een fijne dag toe😙

  • Lilith 03/10/2018 at 12:23 - Reply

   Dank je. Insgelijks!

 7. Maria 03/10/2018 at 12:55 - Reply

  Prachtig verteld zag het zo waar in mijn geest voor me zo mooi beschreven ❤💋

 8. fleur nooteboom 03/10/2018 at 15:22 - Reply

  alweer mooi beeldend…….. a picture paints a thousand words, zeggen de engelsen. Mooie taal is net zo efficien/duidelijk. Een gedicht is geconcentreerde taal. Jouw verhaal is als een gedicht. Hulde !

 9. Paul Feiertag 05/10/2018 at 01:09 - Reply

  Prachtig verhaal, dank je wel!

 10. Hanny 07/10/2018 at 11:01 - Reply

  Prachtig!!

 11. Dick Rooduyn 09/10/2018 at 15:59 - Reply

  Zijn er nog dingen die je niet kunt?

  Hoe moet ik hier nou op reageren?

  • Lilith 09/10/2018 at 16:08 - Reply

   Ik leer elke dag. Dank je!

 12. justMe 14/10/2018 at 17:47 - Reply

  Beautiful. 🙂
  English translation by google:

  Your hand

  Why should I write about your hand? Your hand resting on me between waking and sleeping and composing songs on my body. Writing songs is the best thing there is. If your fingers in the half-sleep play my hip like a keyboard, I feel loved and just as important to you as your songs.

  When I get up in the night to go to the toilet, I carefully lift your hand and put her on the mattress where she keeps waiting for me. After I have settled under the blanket again, I carefully take your hand to put it back on my hip or leg. I sleep like a ballerina. On my side, one leg stretched, the other with the knee up to my nose. Your hand gently strokes my body while you sleep. Occasionally your fingers crawl between my thighs. During the daytime – when you are conscious – you often say: “Those legs!” While you look at them admiringly. “I have two,” I reply. Sometimes I make a number of dance steps with muscular calves balancing on my toes. After all, I always wanted to become a dancer.

  On my own in the bathroom I inspect my limbs for cellulite, varicose veins, drooping thighs … I want to keep you happy with my legs. You say that you will love me as much as I have finished. (I use that last word, not you.) More importantly, that you will love me as much as I do now. I feel beautiful in the dark of the night under the blanket. In my mind, I see your father’s hand that grabbed your mother’s hand a while ago. It seemed he never wanted to let her go. He was afraid to go. Do you love me as much as your father loved your mother? We do not know each other as long as they have known each other. That is impossible and will never happen. We do not have that time together.

  Now your warm hand is on my back. The only hand in the second person who knows my body and touches mine. Love actually. My own hands can be hard and strict for myself. While your mind is on its way to dreamland, your fingers dance like the legs of a spider over my skin. You always have songs in your head just as I constantly have images and words in my head. I wonder what song you are being whispered into at the moment and think of the musician Giuseppe Tartini. I am convinced that in our case the devil is not at work, but at least a God of love if it already exists. Our love, however, is divine enough of itself.

  Slowly the fingers calm down. Your breathing becomes deep and heavy. The dancing spider on my back slides down where it stays on my sacrum. Your song is composed. Now I can go to sleep, but first I want to tell you about your hand. I lift her up and lay her gently on the mattress. I stand up and write in the knowledge that I am waiting for me.

Leave A Comment